Contact us

Kitchen unit Domus Yhtiöt Oy

Raidetie 2 A
PL 29, 45611 Koria
tel. +358 (0) 20 7100 200
keittiot.myynti@domus.fi
firstname.lastname@domus.fi

Esko Tolvanen

Production Manager
+358 (0)40 3045 405
esko.tolvanen@domus.fi