Käyttöoikeudet

Domuksen www-sivut sisältävät tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Domus Yhtiöt Oy:lle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjällä on oikeus lukea, tulostaa ja välittää aineistoa eteenpäin. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Lehdistölle suunnattua materiaalia saa käyttää normaalin tiedotemateriaalin tapaan. Linkkien ja aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla, eikä Domus Yhtiöt Oy vastaa mistään aineiston tai linkkien käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Evästeiden käyttö

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla sivuston kävijämääriä voidaan seurata Domus Yhtiöt Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Domus Yhtiöt Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Mainontaevästeet auttavat valitsemaan sivustojemme käyttäjille parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta käyttäjä näkee mieleisiä mainoksia, vieraillessa eri sivustoilla. Mainosevästeiden avulla voidaan kävijät ryhmitellä eri yleisöihin, kuten ikä, sukupuoli ja kiinnostuksen kohteet. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla keräämämme tiedot eivät kerro meille tai yhteistyöyrityksillemme käyttäjän nimeä, yhteystietojasi tai muita henkilökohtaisia tietoja, ellet toisin päätä. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi.

Esimerkkejä sivustoillamme käytettävistä evästeistä:

Palvelukehitys, mainonnan ja liiketoiminnan raportointi: Google Analytics
Mittaavat ja muodostavat raportteja sivustojen käytöstä käyttökokemuksen, sisällön ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Dataohjatun markkinoinnin suunnittelu: Fonecta Audience insights (evästekuvaus)
Mittaa ja analysoi sivustolla vierailevien kävijäprofiileja. Muodostaa raportin kävijäprofiileista, jota voidaan käyttää markkinoinnin suunnitteluun

Rekisteriseloste

Domus Yhtiöt Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Domus Yhtiöt Oy, Y-tunnus 0134829-5

Domus Yhtiöt Oy
Puusepänkatu 1, 32200 Loimaa
puh 0207 100 200
Y-tunnus: 0134829-5
info@domus.fi
www.domus.fi www.domlux.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on

Jari Sääksi
CIO
Puusepänkatu 1, 32200 Loimaa
jari.saaksi@domus.fi

2 Rekisterin nimi

Domus Yhtiöt Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja lasku-tukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointi-tarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinoin-tiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Henkilötietoja käytetään myös mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinointiviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnosta-vaksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

4 Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäl-jempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

• rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta.
• käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
• käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteut-tamiseksi.

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

Perustiedot

• nimi
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
• arvo, ammatti tai muut tiedot koskevien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
• ikä
• sukupuoli
• kieli
• asiakasrekisterin osalta henkilötunnus ja luottotietohyväksyntä, jos asiakkaan kanssa tehdään luottoon perustuva kauppa
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot
• asiakkuuden alkamisajankohta
• tunnistettuna asiakkaana tehtyjen tarjousten ja tilausten tiedot
• palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
• rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä
• Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Domus Yhtiöt Oy verkkosivustoilla ja -palveluissa

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat

• asiakkaan itse tekemät rekisteröitymiset Domus Yhtiöiden kotisivujen yhteystietolomakkeiden kautta. Sivustoilla voidaan kerätä henkilötietoja myös materiaalin (video, pdf-tiedosto) lataami-sen tai yhteydenottopyynnön jättämisen yhteydessä

• myyjien tarjous- ja tilausprosessien aikana asiakkaalta saadut asiakassuhteen hoitoon tarvittavat tiedot. Nämä tiedot myyjä syöttää järjestelmään itse.

• asiakkaan itse tekemät rekisteröitymiset osallistuessaan rekisterinpitäjän sähköisesti tai paperi-silla lomakkeilla järjestämiin markkinointikampanjoihin, kuten markkinointiarpajaisiin ja -kilpailuihin sekä erilaisissa asiakasrajapinnoissa järjestettäviin tapahtumiin, kuten asennusnäytöksiin tai asiakasiltoihin.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henki-lötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Tilauksen tehneiden asiakkaiden tiedot säilytetään kirjapitolakien mukaisesti myös asiakas- ja markkinointirekisterissä.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa Domus Yhtiöiden kumppaneille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan siten luovuttaa suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen Domus Yhtiöt Oy:n hen-kilökunnan sisällä, sekä tarkoin valituille yhteistyökumppaneille, kuten Domus Yhtiöt Oy:n mainos-toimistolle tai myyntiä tekeville yrityksille. Tällaisten kumppanien kanssa on tehty tietojenkäsittely-sopimus, jossa määritetään sekä rekisterinpitäjän että henkilötietojen käsittelijän oikeudet ja vel-vollisuudet suhteessa käsiteltäviin henkilötietoihin.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä EU-/ETA-alueen ulkopuolisia palveluntarjoajia mukaan lukien Yhdysvallat. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

• Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

• olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita

• olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla ylei-sesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Alihankkijat ja tekniikat

• Salesforce, http://www.salesforce.com/eu/company/privacy/
• Pardot, https://www.pardot.com/legal/
• Google Analytics, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi
• Fonecta Audience insights
• Facebook
• Google adwords
• Google tag manager
• Alma median seurantapikseli
• Sanoma media pikseli

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

• oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitel-lään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy hen-kilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötie-toryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytys-aika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poista-mista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oi-keus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perus-tiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;
• oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perus-teella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);
• oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koske-vat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täy-dennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
• oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aihee-tonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suos-tumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä pe-rusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
• oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötie-tojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpi-täjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekis-teröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);
• oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpi-täjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henki-lötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
• oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekiste-rinpitäjän yhteyshenkilölle. Domus Yhtiöt Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittä-misestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

12 Rekisteri- ja tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuo-jaselostetta ilmoittamalla siitä yhtiömme kotisivuilla.